Данъчни и бизнес регулации в България

1.Данъчно облагане на юридически лица

Българските компании са обект на корпоративен данък от 10% върху техния глобален приход, който трябва да се плати до 31 март на всяка финансова година. Неспазването на тези правила може да доведе до начисляване на лихви до 12% на месец.
Компаниите с годишен оборот под 153 358 евро са освободени от предварителни корпоративни данъци.
България спазва правилата за ДДС на ЕС, като стандартната ставка на ДДС е 20%. Държавата може сама да определи данъчната ставка, като тя трябва да бъде над 15%.

2. Ставки на ДДС в България

– 20% за стоки и услуги
– 9% за хотелски настанявания
– 0% за транспорт в рамките на ЕС и международен транспорт
– Компаниите трябва да се регистрират за ДДС, ако месечният им оборот надвишава 25 000 евро, и ДДС декларациите се подават до 14-тия ден на всеки месец.

3.Документация, необходима за данъчно съответствие

Фирмите, работещи в България, трябва да предоставят следната документация на българската данъчна администрация:

– Уставни актове
– Регистрация за данъчен резидент в държавата на произход
– Облагаем приход в България
– Извлечение от националния търговски регистър
– Чист запис от съдимост

4.Фирми от ЕИП (Европейска икономическа зона)

Няма задържащ данък, когато компании от ЕИП изплащат дивиденти на резиденти на ЕИП.
Глобалният доход на всички резиденти на ЕИП, включително България, се облага с данък.
Печалбите от продажбата на акции на борсите на ЕИП, включително България, са освободени от данък.

5.Фирми извън ЕИП

Задържащ се данък от 5% се прилага при изплащане на дивиденти на нерезиденти от ЕИП, освен ако се прилага Споразумение за Двойно Облагане.
За заплати, лицензни такси и лихви, платени на нерезиденти от ЕИП, се прилага задържащ данък от 10%, освен ако се прилага Споразумение за Двойно Облагане.
Само доходите, получени от компании извън ЕИП, обвързани с България, подлежат на облагане.

6.Други забележки

Ако дивидентите на нерезидентно юридическо лице се разпределят на резидентно юридическо лице чрез Възлагани Инвестиционни Производителни Обекти (REITS), те не се считат за данъчен доход за получателя.
Задържащият данък не се прилага за дивидентите на резидент на ЕИП, който притежава 15% или повече от акциите на дъщерното дружество, дружеството изплаща дивиденти поне две години и акционерът плаща корпоративен данък в собствената си държава на регистрация.
България има сключени Споразумения за Двойно Облагане с над 60 държави.
Българските фирми трябва да имат своите финансови отчети одитирани от сертифициран счетоводител и да ги подават в Търговския регистър до 31 март.
Декларации по ДДС трябва да се подават в рамките на 14 дни след приключването на данъчния период.

7.Регулации

7.1 Регулации за фирми

Всички български фирми трябва да поддържат постоянен регистриран адрес.
Финансови записи и отчети трябва да се съхраняват, като органите имат право да проверяват корпоративни данъчни записи до пет години назад и да поискат доказателства за приходите.
Фирми с облагаем оборот над 50 000 лева за 12 последователни месеца трябва задължително да се регистрират за ДДС.
Годишни финансови отчети трябва да се представят на Търговския регистър всяка година, а обществата с ограничена отговорност трябва да имат отчетите си одитирани от регистриран одитор.
Регистрационните такси и изискванията на Българската фондова борса са по-ниски в сравнение с другите държави от ЕИП.

7.2 Регулации за персонала

Договорите за наем на работна ръка трябва да бъдат регистрирани в Националната агенция за приходите. Договорите могат да бъдат написани на всякакъв език, но се препоръчва наличие на българска версия.
Минималната работна заплата през юли 2020 г. е 311,90 евро на месец.
Българският Трудов кодекс позволява, че стажът на изпитателен период може да трае най-много 6 месеца.
На служителите се предоставя минимум 20 дни годишен платен отпуск, допълнително към обществените празници.
При болест или нараняване, работодателят покрива 70% от заплатата на служителя за първите три дни. Останалата част от болните му почивки се покрива от Националния институт за социално осигуряване. За да има право на компенсация за болничния, служителят трябва да завърши задължителните шест месеца на работа и социални вноски.
Работодателят може да прекрати договора за наем на работна ръка в случай на небрежно поведение, дисциплинарни проблеми или при употреба на алкохол или наркотици по време на работно време.
Споровете между работодателите и работниците се разрешават в съответствие с Закона за Споровете по Труда.
Освен по време на изпитателния период, за да се прекрати договорът, на служителя трябва да се предостави един месец известие.

7.3 Други регулации

Бизнес споровете се разрешават предимно чрез окръжни съдилища, а по-сложните случаи стигат до областни съдилища или дори до административни съдилища.
Подкупването се наказва с едногодишно лишаване от свобода или глоба до 5 000 евро.
За да закупят комерсиални или жилищни имоти в България, нерезидентни фирми трябва да създадат фирма в България. Резидентите на ЕИП могат да закупуват имоти без допълнителни условия.
Чуждестранните фирми могат да получават патенти, търговски марки или друга защита на интелектуалната собственост по същия начин като българските граждани.

8. Важни срокове за счетоводство в България

8.1 Месечни срокове

5-ти ден на всеки месец е срокът за подаване на всички счетоводни документи за предходния месец.
14-ти ден на всеки месец е срокът за ДДС декларации и плащания за предходния месец.
25-ти ден на всеки месец е за обявяване и плащане на осигурителни вноски за предходния месец.

8.2 Годишни срокове

31 януари: Обявление на данъчното облагане на годишния лицензен данък за текущата година.
31 март: Годишно обявление по Закона за корпоративния данък върху приходите и плащане на задълженията.
30 април: Годишно обявление по Закона за данъка върху личните доходи и плащане на задълженията.
31 юли: Подаване на годишния финансов отчет.

[Забележка: Моля, потвърдете и адаптирайте тези регулации към текущата година, тъй като правилата и сроковете могат да се променят.]

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *